Mir proposéieren Iech:


Schmaachkescht fir 180€:

1kg Steak, 1kg Weinzossis,
1kg Rëndsbrod, 6pc. Mettwurschten,
1kg Rëndsragoût, 1kg Gehacktes,
1kg Rëndsgeschnetzeltes,
1pc. Feierstengszalot,
6pc. Rouladen, 1pc. Fleeschzalot,
6pc. Kotletten vum Judd,
1kg Würstercher,
6pc. Kotletten vum Stiel, 1pc. Zossis,
1kg Schwengsbrod, 1pc. Paté,
1kg Schnitzel, 1pc. Schinkenwurst,
6pc. Schnitzels-Cordon bleu,
1kg Eeschwëller Grillwurscht,
6pc. Cordon bleu pressé,
1pc. Schwengsgelli,
1kg Schwengsgeschnetzeltes,
1/2Kr. Lyoner, 1pc. Lasagna,
2pc. Kotlett gewürzt


80 pc. Grillkëscht fir 90€:

10 pc. Eeschwëller Grillwurscht,
10 pc. Metti, 10 pc. Spiessen gewürzt,
10 pc. Reppercher, 10 pc. Speck gewürzt, 10 pc. Poulet’spilons, 10 pc. Farmers,
10 pc. Kotletten gewürzt


Engt Halleft Fierkel fir 80€:

Fierkelskotletten, 2 Schosselen Gelli,
Hënnescht Hâam, Fiischt Hâam


20 kg Fleesch fir 180€:

6 pc Cordon Bleu pressé,
1 kg Schnitzel, 1,5 kg Rendsbrod,
10 pc Mettwurschten,
1 kg Entrecôte, 1 kg Schwengsragoût,
1 kg Fleesch fir Fondue, 1 kg Kotletten,
1 kg Rendsragoût,
1 kg Schwengsgeschnetzeltes,
1 pc Paté, 1 kg Gehacktes,
500 g Filet américain, 6 pc. Rouladen,
1 kg Schwengsbrod, 1 kg Steak,
1 kg Schnitzel Cordon Bleu,
1 kg Weinzoossis, 1kg Kachfleesch,
1 kg Rendsgeschnetzeltes, 1 pc Zoosis


20 kg Fleesch vum Schwein fir 150€:

2 kg Schwengsgeschnetzeltes,
10 pc Mettwurschten, 1 pc Paté,
2 kg Schnitzel Cordon Bleu,
2 kg Schwengsragoût, 1 pc Zoosis,
1 kg Kotletten vum Judd,
1 pc Mignon de porc, 2 kg Schnitzel,
1 kg Kotletten vum Stiel,
3 kg Schwengsbrod, 1 kg Gehacktes,
6 pc Cordon Bleu pressé,
1 kg Gesolpertes, 1 kg Weinzoossis


15 kg Fleesch vum Rand fir 150€:

1 kg Rendsgeschnetzeltes,
1,5 kg Rendsragoût, 1 pc Paté,
10 pc Mettwurschten, 1 kg Weinzoossis, 1 kg Entrecôte, 6 pc Cordon Bleu pressé,
1,5 kg Kachfleesch, 1 kg Steak,
1 kg Fleesch fir Fondue,
1,5 kg Rendsbrod, 1 pc Zoosis,
500 g Filet américain, 1 kg Gehacktes,
6 pc. Rouladen


10 kg Fleesch vum Kallef fir 140€:

1 kg Fleesch fir Prince Orloff,
1 kg Gehacktes, 1,5 kg Brod,
1 kg Geschnetzeltes, 1 kg Kotletten,
1 kg Ragout, 1,5 kg Brechtchen,
1 kg Schnitzel, 1 kg Jarret’en