Menuvirschléi vun prepareierten Entreeen

Haam mat Meloun fir 9,80 €/pers
Assiette pêcheur fir 14,80 €/pers
Assiette paysanne fir 9,80 €/pers
Rieslingspateitchen grouss (fir ze schneiden) fir 3,80€/pers
Saumon Belle-Vue (vun 10 Leit un) fir 9,80 €/pers

Vol au vent fir 14,80 €/kg
Quiche Lorraine fir 4,80 €/pc
Quiche au Saumon fir 5,80 €/pc